Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Algemene voorwaarden

Hoewel wij u proberen op de hoogte te houden wanneer er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in deze Algemene Voorwaarden van Mijnhengelsportvereniging.nl, adviseren we u regelmatig de nieuwste versie te bekijken.

Sportvisserij Nederland kan naar eigen goeddunken deze Algemene Voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen of herzien en u verklaart aan dergelijke wijzigingen of herzieningen gebonden te zijn. Als u deze Overeenkomst niet aanvaardt en niet nakomt, mag u geen gebruik maken van Mijnhengelsportvereniging.nl. In geval van verschillen tussen de Algemene Voorwaarden van Mijnhengelsportvereniging.nl en de Algemene Algemene Voorwaarden van Sportvisserij Nederland (http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact/?page=algemene%5Fvoorwaarden), het Privacybeleid van Sportvisserij Nederland (http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvisserij_nederland/juridisch/?page=privacy_statement) hebben de Algemene Voorwaarden van Mijnhengelsportvereniging.nl voorrang. Niets in deze Overeenkomst zal geacht worden enig recht of voordeel aan derden te verlenen.

1. Beschrijving van de Service.

Mijnhengelsportvereniging.nl is een publicatieservice en optionele hostingservice op het internet (de "Service"). U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw gebruikersnaam worden uitgevoerd, en voor het geheim houden van uw wachtwoord. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service u wordt aangeboden in de huidige staat ('as is') en naar beschikbaarheid ('as available'). Sportvisserij Nederland wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beschikbaarheid, tijdigheid, beveiliging of betrouwbaarheid van de Service of andere clientsoftware. Sportvisserij Nederland behoudt zich verder het recht voor om op enig moment de Service te wijzigen, schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan en zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

U moet dertien (14) jaar of ouder zijn om de Service te gebruiken. Sportvisserij Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving services te weigeren.

2. Correct gebruik.

U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor uw eigen gebruik van de Service, voor berichten die u plaatst, en voor eventuele gevolgen daarvan. U gaat ermee akkoord dat u de Service gebruikt in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau, inclusief wetten aangaande het verzenden van technische gegevens uit uw land, en alle exportwetten van de Verenigde Staten.

U stemt er mee in u te houden aan het Inhoudsbeleid van Mijnhengelsportvereniging.nl en de regels en beperkingen die daaronder vallen. Hoewel wij proberen u op de hoogte te houden wanneer er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in het Inhoudsbeleid van Mijnhengelsportvereniging.nl, adviseren we u regelmatig de nieuwste versie te bekijken. Sportvisserij Nederland behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken het Inhoudsbeleid van Mijnhengelsportvereniging.nl op elk moment te wijzigen of herzien en u verklaart aan dergelijke wijzigingen of herzieningen gebonden te zijn.

Schending van het hierboven uiteengezette beleid, inclusief het Inhoudsbeleid van Mijnhengelsportvereniging.nl, kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst. Tevens kunt u daardoor op grond van federale en staatwetgeving een boete verbeuren en kan zulks tot andere juridische gevolgen leiden. Sportvisserij Nederland behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om uw gebruik van de Service te onderzoeken teneinde (a) vast te stellen of er een schending van de Overeenkomst is voorgekomen, of (b) om na te gaan of u voldoet aan alle toepasselijke wetten, regelgevingen, juridische procedures of verzoeken van de overheid.

Veel van de inhoud van Mijnhengelsportvereniging.nl, inclusief de inhoud van bepaalde berichten, wordt geschreven door en valt onder de verantwoordelijkheid van de personen die deze berichten plaatsen. Sportvisserij Nederland voert geen controle uit over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van Mijnhengelsportvereniging.nl. In plaats daarvan biedt Sportvisserij Nederland als service alleen toegang tot deze inhoud.

Mijnhengelsportvereniging.nl.com kunnen beledigend, schadelijk, onjuist of anderszins ongepast materiaal bevatten. In sommige gevallen kan materiaal een onjuiste naam hebben of anderszins misleidend zijn. We verwachten dat u voorzichtig bent en uw gezond verstand gebruikt bij het beoordelen van berichten op Mijnhengelsportvereniging.nl.

Sportvisserij Nederland ondersteunt, vertegenwoordigt of garandeert de waarheid, juistheid of betrouwbaarheid van berichten die worden geplaatst via de Service niet. Ook worden de meningen die via de Service worden geuit, niet ondersteund. U erkent dat wanneer u vertrouwt op materiaal dat is geplaatst via de Service, dit op eigen risico is.

3. Privacy.

Een voorwaarde voor het gebruik van de Service is dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het Privacybeleid van Sportvisserij Nederland (http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvisserij_nederland/juridisch/?page=privacy_statement). Deze worden regelmatig bijgewerkt, zoals vastgesteld in de meest recente versie ten tijde van uw gebruik. U gaat ermee akkoord dat Sportvisserij Nederland zonodig uw persoonlijke informatie, met inbegrip van de inhoud van uw communicaties, mag bekijken of openbaar maken om te voldoen aan een eventueel aanhangige wettelijke procedure of verzoek van een instantie (zoals een bevel tot onderzoek, dagvaarding, wet of rechterlijk bevel), of zoals anderszins is bepaald in deze Algemene Voorwaarden en het algemene Privacybeleid van Sportvisserij Nederland.

4. Algemene praktijk met betrekking tot gebruik en opslag.

U gaat ermee akkoord dat Sportvisserij Nederland niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen, het niet opslaan of het niet overdragen van Inhoud en andere communicaties die u via de Service onderhoudt. Sportvisserij Nederland behoudt zich het recht voor regels met betrekking tot gebruik en opslag naar eigen inzicht op te stellen, op ieder moment en met of zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Inhoud van de Service.

Sportvisserij Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eventuele virussen of ander materiaal dat functies verstoort), Sportvisserij Nederland heeft evenmin enige verplichting om inhoud van derden in de gaten te houden. Sportvisserij Nederland behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment inhoud van de Service te verwijderen of het distribueren van inhoud te weigeren, waaronder inhoud die in strijd is met de voorwaarden in deze Overeenkomst. Sportvisserij Nederland behoudt zich eveneens het recht voor om informatie te openen, lezen, bewaren en openbaar te maken, waarvan Sportvisserij Nederland redelijkerwijs vindt dat dit nodig is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedure of verzoek van een instantie na te komen, (b) uitvoering aan deze Overeenkomst te geven (met inbegrip van onderzoek naar mogelijke overtreding daarvan), (c) fraude, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, (d) te reageren op verzoeken voor ondersteuning van gebruikers of (e) de rechten, eigendom of veiligheid van Sportvisserij Nederland, haar gebruikers en het publiek te beschermen. Sportvisserij Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het uitoefenen of niet uitoefenen van de rechten die zijn verbonden aan deze Overeenkomst.

6. Intellectuele eigendomsrechten.

De intellectuele eigendomsrechten van Sportvisserij Nederland.

U erkent dat Sportvisserij Nederland in bezit is van de rechten op, het eigendom van en de belangen in de Service, waaronder alle intellectuele-eigendomsrechten (de "Rechten van Sportvisserij Nederland"). Dienovereenkomstig gaat u er mee akkoord dat u geen producten die zijn afgeleid van de Service zult kopiëren, namaken, wijzigen, aanpassen of maken. U verklaart eveneens dat u geen robot, spin, ander geautomatiseerd middel, of handmatig proces zult gebruiken om berichten van de Service te bekijken of te kopiëren. Zoals hieronder omschreven, omvatten de Rechten van Sportvisserij Nederland geen rechten inzake inhoud van derden dat als onderdeel van de Service wordt gebruikt, met inbegrip van berichten die binnen de Service verschijnen.

Uw intellectuele-eigendomsrechten.

Sportvisserij Nederland maakt geen aanspraak op het eigendom van of de controle over inhoud die u op of via de Sportvisserij Nederland-services verzendt of weergeeft. U of een externe licentiegever (waar van toepassing) behoudt alle patenten, handelsmerken en auteursrechten op alle inhoud die u op of via Sportvisserij Nederland-services verzendt of weergeeft. U bent verantwoordelijk voor het (waar van toepassing) waarborgen van deze rechten. Door het verzenden of weergeven van inhoud, op of via Sportvisserij Nederland-services, die bestemd is publiekelijk beschikbaar te zijn, verleent u Sportvisserij Nederland wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het vermenigvuldigen, publiceren en distribueren van deze inhoud op Sportvisserij Nederland-services met als doel het weergeven en distribueren van de services van Sportvisserij Nederland. Bovendien behoudt Sportvisserij Nederland zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, het accepteren, verzenden, weergeven of overdragen van inhoud te weigeren.

U belooft en garandeert dat u over alle rechten, bevoegdheden en toestemmingen beschikt om de hierin verleende rechten op alle verzonden inhoud te verlenen.

7. Service niet doorverkopen.

Tenzij u daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gekregen van Sportvisserij Nederland, gaat u ermee akkoord dat u (a) onderdelen van de Service, (b) gebruik van de Service of (c) toegang tot de Service niet mag reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden.

8. Publiciteit.

Het gebruik van handelsnamen, handelsmerken, servicenamen, logo's, domeinnamen en andere kenmerkende merkfuncties ("Merkfuncties") van Sportvisserij Nederland, inclusief "Mijnhengelsportvereniging.nl", moet in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst en de op dat moment geldende richtlijnen, inclusief opgenomen inhoud of verwijzingen, voor het gebruik van Merkfuncties van Sportvisserij Nederland.

9. Verklaringen en garanties.

U verklaart en garandeert dat: (a) alle gegevens die u verstrekt aan Sportvisserij Nederland ten behoeve van de deelname aan de Service juist en actueel zijn; (b) u over alle vereiste rechten, machtigingen en bevoegdheden beschikt om deze Overeenkomst en de hieronder vallende handelingen aan te gaan.

10. Beëindiging; opschorting.

Het is Sportvisserij Nederland toegestaan om te allen tijde, geheel naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, de Service te beëindigen, deze Overeenkomst op te zeggen, of uw account op te schorten of te beëindigen. In geval van beëindiging zal uw account buiten werking worden gesteld en kunt u mogelijk geen toegang tot uw account of eventuele bestanden of ander materiaal in uw account krijgen, hoewel kopieën van informatie enige tijd in ons systeem kunnen blijven staan voor back-updoeleinden. Secties 2, 3, 5 t/m 8 en 10 t/m 15 van de Overeenkomst, samen met de betreffende bepalingen van de Algemene Voorwaarden (met inbegrip van de sectie betreffende aansprakelijkheidsbeperking) blijven na afloop of beëindiging van kracht.

11. Vrijwaring.

U gaat ermee akkoord Sportvisserij Nederland, de aan haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren en te beschermen met betrekking tot alle vorderingen van derden voortvloeiende uit dan wel betrekking hebbende op gebruikmaking door u van de Service, met inbegrip van aansprakelijkheid of kosten van alle vorderingen, schade, schadevergoeding (directe of gevolgschade), processen, boetes, proceskosten en kosten voor een advocaat van welke aard dan ook. In dat geval zal Sportvisserij Nederland u schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke vordering, rechtszaak of proces.

12. Gehele overeenkomst.

Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en Sportvisserij Nederland en is van toepassing op uw gebruik van de Service. Deze Overeenkomst vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Sportvisserij Nederland. Er kunnen ook aanvullende bepalingen en voorwaarden op u van toepassing zijn wanneer u bepaalde andere Sportvisserij Nederland-services, partnerservices, inhoud van derde partijen of software van derde partijen gebruikt of koopt.

13. Verklaring van afstand en onuitvoerbaarheid van de voorwaarden.

Het onvermogen van Sportvisserij Nederland om deze Algemene Voorwaarden toe te passen of af te dwingen, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enig recht om dit te doen. Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, gaan de partijen er niettemin mee akkoord dat de rechtbank moet trachten die bepaling zodanig op te vatten dat deze zo veel mogelijk de bedoeling van de partijen weergeeft, en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

14. Statuut van beperkingen.

U stemt ermee in dat ongeacht afwijkende statuten of wetgeving een claim of reden tot actie voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Sportvisserij Nederland-services of de Algemene Voorwaarden binnen één (1) jaar moet worden ingediend nadat een dergelijke claim of reden tot actie zich voordeed, anders vervallen uw rechten.